Dataudstilling

GEUS udstiller data og resultater beregnede med DK-model 2019 via GIS-webportaler. Dataene kan hver især eller samlet downloades i GIS-pakker fra Dataverse.

I webGIS-fremvisningerne kan man slå lag til og fra, aktivere pop-up vinduer og se værdier, filtrere i tabeller osv. I hver webGIS gruppe fremgår (via 'vis elementoplysninger') en kort beskrivelse af dataene hørende til den gruppe samt links til tilhørende rapporter.

DK-model 2019: Modeldata og resultater

Se værdier, slå lag til og fra  og download data fra DK-model2019 setup og resultater.

Dataene er inddelt i tre grupper:

  • Modeldata
  • Kalibereringstatistik
  • Simuleringsresultater

DK-model 2019: Ressourceopgørelse

Resultater fra GEUS grundvandsressource opgørelse præsenteres her i web-GIS portalen. Nærmere beskrevet i datarapporten: 

National Vandressource Model. Beregning af udnyttelsesgrader, afsænkning og vandløbspåvirkning med DK model 2019 — GEUS' publikationer

DK-model realtid

Her vises (i en første testversion) afvigelser i grundvandsstand, vandindhold i jorden, øverste grundvand, dybt grundvand og vandføring i vandløbene i forhold til sæsonnormalen beregnet med DK-modellen i realtid. Scroll frem og tilbage for at se udviklingen i tid. Se eksempler på hydrologiske indekser præsenteret og beskrevet under DK-modellen i anvendelse.

Hvad kan modellen anvendes til?

Før data fra DK-modellen anvendes, er det vigtigt at afklare, i hvilken udstrækning data kan anvendes til løsning af en konkret opgave.

Modellen er opstillet og kalibreret til at give en overordnet beskrivelse af vandbalancen på stor skala (oplandsskala) og er således tilpasset de overordnede regionale forhold og ikke lokalspecifikke variationer. 

Modellen vil med fordel kunne anvendes som udgangspunkt for detailstudier, enten ved udtræk af relevante data og randbetingelser eller ved anvendelse af modellen i en screeningfase under de indledende undersøgelser til udpegning af problemområder, hvor der er behov for mere detaljerede studier.

Da modellen er opstillet på stor skala, kan den ikke forventes at være direkte anvendelig til løsning af lokalspecifikke problemer, såsom indsatsplaner, vurderinger af lokale påvirkninger af vandløb og vådområder eller til detailstudier af forureningsspredning fra lossepladser og depoter.

Det er ikke muligt at give en fuldstændig eller generel oversigt over, hvilke opgaver modellen kan anvendes til. I hvilken udstrækning modellen kan anvendes i forbindelse med løsning af en konkret opgave afhænger af opgavens karakter, og hvilken detaljering og præcision der er påkrævet.

Anvendelsen af DK-modellen skal derfor vurderes individuelt for enhver opgave. 

GEUS har ophavsretten til DK-modellen

Vi ønsker, at modellen bruges bredt ved løsning af opgaver eller nye undersøgelser, og giver derfor alle brugsret til modellen og data på følgende vilkår:

  • GEUS angives som kilde.
  • Brugen sker på eget ansvar, og dette skal fremgå overfor brugerens samarbejdspartnere.
  • For at sikre modellens udvikling informeres GEUS pr. email: geus@geus.dk i tilfælde, hvor der sker ændringer i modelkonceptet eller justeringer af den konceptuelle model (herunder den hydrostratigrafiske model).
  • Brugeren accepterer endvidere, at GEUS benytter sådanne ændringer/justeringer til en fremtidig opdatering af DK-modellen.

Den Nationale Hydrologiske Model udvikles og vedligeholdes løbende. Hvis man vil benytte versioner, der endnu ikke er frigivet, kan man henvende sig til os og få dem udleveret på ad hoc-basis.

Det skal bemærkes, at DK-model HIP primært er udviklet og kalibreret til at simulere det terrænnære grundvand og således ikke uden videre kan forventes at kunne bruges i vandressource-sammenhænge.