DK-modellen i anvendelse

Ændringer i grundvandet påvirker samfundet, og ændringer i samfundet påvirker grundvandet. I rigtig mange sammenhænge er det derfor nødvendigt at kunne udregne grundvandets tilstand enten lige nu og her, i fremtiden eller i fortiden. Stiger eller falder det? Og hvor løber det hen, hvis man ændrer på overfladen med ny bebyggelse eller skov?  Hvor er der risiko for oversvømmelser eller for tørke? Herunder har vi samlet en række eksempler på, hvordan DK-modellen bruges.

Grundvandet her og nu

Find links til grundvandsstanden.dk, HIP-realtidssimuleringer og Hydrologiske indeks her og nu

Hydrologiske indeks

GEUS udregner hydrologiske indeks som viser tilstanden i forskellige dele af det hydrologiske system fra dag til dag i fire landsdækkende kort for: 

  1. Vand i jorden (rodzonen)
  2. Vandføring i vandløb
  3. Øvre grundvandsstand
  4. Dybt grundvand

HIP-realtidssimuleringer

GEUS leverer dagligt opdaterede dynamiske HIP-modelresultater og 5-10 dages prognoser for grundvand, jordfugtighed og afstrømning for hele landet.

Læs mere om projektsamarbejdet med SDFI og DMI om HIP-realtidssimuleringer (2022–2025).

 

Grundvandsstanden.dk

Grundvandsstanden ændrer sig i takt med klimaforandringerne, og vi er nødt til at kunne holde øje med hvordan.

Læs mere og følg udviklingen i grundvandsstand time for time på udvalgte lokaliteter i Danmark på Grundvandsstanden.dk

 

Grundvandet i fremtiden

Find links til moduler og rapporter til HIP-model (KAMP) og oversvømmelsesvarsling

Grundvandsressourcer og kvælstof modellen

Find links til vand- og stofkredsløbet og national kvælstofmodel

Klimatilpasning (KAMP)

KAMP er et Klimatilpasning- og Arealanvendelsesværktøj til Miljø- og Planmedarbejdere, som kan understøtte kommunernes planlægningsarbejde ved at give den enkelte medarbejder et samlet overblik for både arealdata og påvirkningsdata.

Oversvømmelsesvarsling

Oversvømmelser kan blive hyppigere i fremtiden, og det kræver et effektivt varslingssystem. Derfor afsættes der på finansloven et stort millionbeløb til et varslingssystem, der skal opbygges hos DMI med assistance fra bl.a. GEUS. 

Vand- og stofkredsløbet

Modellering af vand- og stofkredsløbet udføres med henblik på at estimere mængden og kvaliteten af ferskvandsressourcen og for at vurdere usikkerhederne på estimaterne.

National kvælstof model

Modellering af vand- og stofkredsløbet udføres med henblik på at estimere mængden og kvaliteten af ferskvandsressourcen og for at vurdere usikkerhederne på estimaterne.

Historiske projekter

Grundvandsressourceopgørelser og tilstandsvurderinger

Afgrænsning af de danske grundvandsforekomster

Basisanalysens første karakterisering af grundvandsforekomsterne skal bl.a. kortlægge forekomstens eller -forekomsternes beliggenhed og grænser, og på baggrund af DK-model2019, som bland andet er opdateret med FOHM arbejdet udført i 2018, er det udført ny afgrænsning og karakterisering af de danske grundvandforekomster. Læs mere om det i rapporten. 

Afgrænsning af de danske grundvandsforekomster - GEUS' publikationer

 

Grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand

Vurdering af de danske grundvandsforekomsters kvantitative tilstand gennemført som en del af basisanalysen for vandområdeplanerne 2021-2027. Læs mere om det i rapporten.

National Vandressource Model. Beregning af udnyttelsesgrader, afgrænsning og vandløbspåvirkning med DK model 2019 - GEUS publikationer

Grundvandsressource

I forbindelse med Miljøstyrelsens indsatser under Drikkevandsfonden på FL22, har GEUS bidraget med en vurdering af drikkevandsressourcens størrelse, baseret på modelberegninger med DK-model2019. Læs mere i datarapporten hvor et nyt robuste estimatet  af den tilgængelige grundvandsressource på landsplan samt regionalt niveau er beskrevet:

Vandressourceopgørelse - datarapport. Baggrundsrapport til Miljøstyrelsens samlede afrapportering omkring forvaltning af fremtidens drikkevandsressourcer. Metode, resultater, usikkerheder og forventede klimapåvirkninger - GEUS publikationer