Hydrologiske indeks

GEUS udregner hydrologiske indeks, som viser tilstanden af de forskellige dele af det hydrologiske system (vandkredsløbet) fra dag til dag i fire forskellige landsdækkende kort for:

• Vandindhold i jorden (rodzonen)
• Vandføring i vandløb
• Øverste grundvandsstand
• Dybt grundvand

På kortene kan man se, hvorvidt der er mere eller mindre tørt/vådt end det plejer at være på den tid af året i forhold til de seneste 30 års sæsonnormal. Graden af de udsving man ser, afspejles i farveskalaen og er baseret på statistiske afvigelser fra normaltilstanden.
Vandindholdet i jorden er mest afgørende for planternes tilstand – og dermed vigtig for afgrøderne på marken. Det dybe grundvand er, hvor vi typisk indvinder drikkevandet fra. Det dybe grundvand adskiller sig fra det øverste (terrænnære) grundvand, som vi bemærker når vi har udfordringer med højtstående grundvand ved oversvømmelser og vandlidende arealer på overfladen. Det øverste grundvand er i tæt kontakt med vores vandløb og viser derfor ofte lignende udsving som vi ser i vandløbenes vandføring.

Beregningen af de hydrologiske indeks er baseret på modelsimuleringer med Den Nationale Hydrologiske Model (DK-model). Denne model er den landsdækkende, integrerede hydrologisk model, som simulerer hele det koblede hydrologiske kredsløb fra nedbør til jordoverfladen, igennem rodzonen ned til forskellige grundvandsmagasiner og videre til vandføring i vandløbene. Som modelinput bruger vi bl.a. viden om jordbundsforhold, geologien, vegetation, samt aktuelle meteorologiske data. DK-modellens beregninger findes for den historiske periode siden 1990, og også i realtid med daglige opdateringer. Dermed giver DK-modellen en unik mulighed for løbende at følge den hydrologiske tilstand i hele Danmark og relatere den til en normaltilstand for årstiden.
Realtidssimuleringerne med Den Nationale Hydrologiske Model og de hydrologiske indeks vil snart være offentligt tilgængelige på det Hydrologiske Informations- og Prognosesystem (HIP portalen). 
Indtil videre kan man følge med i en test udstilling af simuleringerne med Den Nationale Hydrologiske Model i realtid her på vandmodel.dk.

Udover at illustrere den aktuelle hydrologisk tilstand kan de hydrologiske indeks ligeledes analyseres tilbage i tiden. Baseret på historiske simuleringer med Den Nationale Hydrologiske Model kan indeks beregnes for hver dag tilbage til 1990, og give værdifuld indsigt i hvilke tidspunkter og områder der var særligt ramt af en usædvanlig hydrologisk situation. Dette kan være et interessant værktøj til at forstå sammenhængen mellem hydrologiske ekstremer og de konsekvenser disse kan have på f.eks. afgrødetab, oversvømmelser, vandforbrug osv.

Da kortene ikke er baseret på direkte målinger, kan der være lokale afvigelser fra modelresultaterne, og figurerne skal ses som udtryk for et nationalt overblik med regionale og tidslige variationer samt forskellene mellem vandindholdet i jorden, vandløb og grundvand. På grundvandstanden.dk kan målinger for udvalgte boringer landet over følges i realtid.