MIKE SHE TOOLS

MIKE SHE TOOLS er en programpakke udviklet i forbindelse med opdateringen af DK-modellen. Pakken består af forskellige programmer udviklet til at understøtte forskellige formål under modelopstilling og -afvikling, såsom effektiv og standardiseret håndtering og kvalitetssikring af store mængder indvindings- og pejledata, samt rutiner der supplerer faciliteterne i MIKE SHE.

Følgende programmer er inkluderet i MIKE SHE TOOLS:

WellViewer

Et program til udtræk og processering af indvindinger og pejlinger fra PCJupiterXL MS access2000-formatet. Fra programmet kan der foretages simpel fejlretning samt tilføjes manglende information, og disse ændringer gemmes i et generisk XML-format (Jupiter plus), der gør det muligt at genanvende ændringerne ved senere modeopstillinger.

Programmet kan generere inputfiler til MIKE SHE efter en simpel udvælgelse, f.eks. indvindingsstørrelse, pejleboringer m.m. end et brugerdefineret antal pejlinger eller data indenfor en MIKE SHE-opsætning.

Endvidere er det muligt at generere en ArcMap shapefil indeholdende relevante informationer fra Jupiter.

Yderligere dokumentation af WellViewer medfølger download af MIKE SHE TOOLS, og det er også muligt at downloade en demonstrationsvideo.

IrrigationRunner

I forbindelse med opdateringen af DK-modellen er det valgt at indlægge samtlige markvandsboringer som irrigation wells. Fordelen herved er, at markvandingen beregnes af modellen på baggrund af vandindholdet i den umættede zone og derfor ikke skal specificeres som en tidsserie forud for simuleringen.

For modelopsætninger med mange markvandinger er det imidlertid meget tungt at indlæse samtlige markvandinger i MIKE ZERO-skallen. Der er derfor udviklet et program, hvor informationer om markvandingerne og de vandede arealer angives i MIKE ZERO-skallen, men hvor markvandingerne først indlæses ved præprocesseringen af modellen. For yderligere information om dette program henvises til projektgruppen på GEUS.

Layerstatistics (LS)

Programmet beregner de statistiske størrelser Root Mean Sqaured (RMS) og middelfejl (ME) mellem observeret og simulerede potentialer. Som input til rutinen gives observerede potentialer, deres geografiske placering samt tidspunktet for observationen. Rutinen udtrækker de tilsvarende simulerede potentialer fra dfs3-filen genereret af MIKE SHE og beregner de statistiske størrelser for de enkelte observationer samt for hvert modellag.

Yderligere dokumentation af LayerStatistics medfølger download af MIKE SHE TOOLS.

GridTools

Et program til at udføre simple beregninger på MIKE SHE-grids, eksempelvis plus, minus og multiplikation eller summering/midling af værdier indenfor udvalgte tidsperioder.

CrossSectionHeights

CrossSectionHeights er et selvstændigt program til justering af datum for vandløbstværsnit i forhold til en højdemodel. Princippet er, at alle tværsnitsbeskrivelser i MIKE11 er angivet i relative kote, mens "Datum" anvendes til angivelse af brink-koten.

Ved indlæsning af en MIKE11-opsætning samt en højdemodel kan programmet justere datum i MIKE 11-tværsnittene, jf. den anvendte højdemodel. Det er muligt at operere på udvalgte tværsnit i en MIKE11-opsætning.

Adgang til programmerne

Find programmerne, som GEUS har udviklet, her  

GEUS har finansieret udviklingen af programmerne og stiller dem frit til rådighed for alle. 

GEUS fraskriver sig ethvert ansvar for enhver anvendelse og eventuelle fejl foranlediget af anvendelse af det udviklede produkt, herunder fejl forårsaget af fejl i koden eller forkert anvendelse af produktet.

Konstateres der fejl i koderne, henstilles der til, at brugeren henvender sig til projektgruppen på GEUS eller kontakter Jacob Gudbjerg (se boks th.) med beskrivelse af fejlen, så denne kan rettes.

 

Kontakt

Har du spørgsmål, så kontakt projektgruppen på GEUS eller Jacob Gudbjerg