VandWeb

Her finder du tidsserier for vandindvinding, afstrømning og sammenhæng med økologisk tilstand for forskellige vandindvindingsscenarier, som er beregnet med DK-modellen for 30.000 vandløbspunkter.

GEUS har på foranledning af Miljøstyrelsen udviklet VandWeb, der er et web-baseret screeningsværktøj til brug for kommunernes administration af vandindvindingstilladelser. VandWeb kan bidrage til kommunernes vurdering af risikoen for, at ændret vandindvinding fra en grundvandsforekomst fører til, at tilstanden i et vandløbsvandområde forringes pga. ændret vandføring i vandløb. VandWeb indeholder tidsserier for afstrømning i vandløb (1990-2016) beregnet med den landsdækkende vandressource model (DK modellen) for forskellige indvindingsscenarier.

A-VandWeb (Aggregerede VandWeb)

Visning på kort af tidsligt aggregerede ændringer af afstrømning og betydning af disse for økologisk tilstand for 30.000 vandløbspunkter over perioderne: 1993–97, 1998–2003, 2004–2010, 2011–2016 og 1992–2016.

Perioderne repræsenterer forskellige historiske og klimatisk betingede variationer i indvinding og vandløbspåvirkning.

Ved at vælge forskellige perioder og resultater fra disse får man dermed en visning af, hvad ændringer i vejr og indvindingsmønstre betyder for screeningsresultater.

  • 1993–97 var relativ tør.
  • 1998–2003 var relativ våd.
  • 2004–2010 var tæt på gennemsnittet for den samlede 25-års periode 1992–2017.
  • 2011–16 var relativt tør, specielt i Østdanmark.  

A-VandWeb giver brugere et hurtigt og lettilgængeligt overblik over historisk udvikling i den indvindingsbetingede vandløbspåvirkning til brug for screening i forhold til økologisk tilstand. Vandindvindingens påvirkning af EQR-værdi (dvs. ændringer for vandløbskvalitetselementer) kan vises for de vandløbspunkter, der indgår i DK-modellen. Data kan tillige vises sammen med forskellige baggrundskort, f.eks. jordartskort, orthofoto og topografikort, og de kan vises sammen med f.eks. boringsdata, pejlinger eller indvindinger fra GEUS' Jupiter-database. Brugerne har også mulighed at tilknytte egne data via webservices.

Besøg A-VandWeb

I-VandWeb (Interaktive VandWeb)

Visning af tidsserier for vandindvinding og tidsserier for simuleret afstrømning med DK-modellen.

I-VandWeb giver også mulighed for at vise og udtrække vandføringsstatistik og betydning af EQR-værdier for kvalitetselementer for økologisk tilstand for udvalgte vandløbsstationer, scenarier og vilkårlige perioder.

Man har endvidere mulighed for at sammenligne modellerede med målte vandføringer.

Der er mulighed for at angive ændret vandindvinding til brug for nye scenarieberegninger med DK-modellen.

I-VandWeb kan kun bruges ved at installere Silverlight og anvende Explorer som browser.

Besøg I-VandWeb

Hans Jørgen Henriksen
Seniorrådgiver
Hydrologi
Telefon91333612

Baggrund for anvendelse af VandWeb

Som beskrevet i vandområdeplanerne må vandindvinding fra en grundvandsforekomst ikke medføre, at tilknyttede overfladevandområder såsom vandløb ikke kan opnå deres miljømål, eller at der kan ske væsentlig forringelse af tilstanden for disse overfladevandområder, målt på kvalitetselementerne for økologisk tilstand for vandløb.

Det er kommunerne, der som led i deres administration af vandindvindingstilladelser skal sikre, at en tilladelse til vandindvinding ikke medfører manglende opnåelse af miljømål eller forringelse af tilstanden for vandløb tilknyttet en grundvandsforekomst, jf. bekendtgørelse om indsatsprogrammer § 8.

VandWeb kan bidrage til kommunernes vurdering af risikoen for, at ændret vandindvinding fra en grundvandsforekomst fører til, at tilstanden i et vandløbsvandområde forringes pga. ændret vandføring i vandløb.

Det er ikke et krav, at kommunerne anvender VandWeb i forbindelse med administration af vandindvindingstilladelser. Som det fremgår af vandområdeplanerne, er det afgørende, at kommunerne foretager den bedste faglige vurdering af vandindvindingens konsekvenser ud fra den enkelte kommunes tilgængelige viden og metoder til vurdering af vandindvindingens påvirkning af vandløb.

 

Miljøstyrelsen vurderer i samarbejde med GEUS, at anvendelse af VandWeb som udgangspunkt kan udgøre en første screening af, om nye vandindvindingstilladelser medfører risiko for forringelse af vandløb. Der vil som udgangspunkt være behov for, at anvendelse af VandWeb i relation til vandindvindingstilladelser suppleres med yderligere faglig vurdering af en vandindvindings betydning for grundvand og vandløb.

For nærmere beskrivelse af myndigheders administration af § 8 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer henvises til kapitel 8 i vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer, der forefindes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

VandWeb bygger på ny viden fra 2014 om vandindvindings betydning for den økologiske tilstand i vandløb, jf. ”Vurdering af effekten af vandindvinding på vandløbs økologiske tilstand” (Aarhus Universitet, 11. november 2014). Værktøjet bygger på de principper og modeller, der blev anvendt til udarbejdelse af vandområdeplanerne 2015–2021, og er i første omgang anvendeligt i relation til større vandløb.

Den 22. marts 2018 påbegyndes en testfase for anvendelse af VandWeb, hvor kommunerne i samarbejde med GEUS og Miljøstyrelsen afprøver anvendelse af VandWeb med henblik på at forbedre værktøjet mest muligt. Testfasen vurderes at vare til primo 2019.

Vandindvindingsscenarier i VandWeb

VandWeb indeholder tidsserier for daglig afstrømning i vandløb (1990-2016) beregnet med den landsdækkende vandressource model (DK modellen) for forskellige vandindvindingsscenarier.

Der indgår aktuelle spildevandsudledninger fra renseanlæg i alle scenarier.

Er den faktiske årlige indvinding fra vandindvindingsanlæg, som er indberettet til GEUS' database Jupiter.

Dog er simulering af markvandinger i Jylland baseret på behovsbestemt vandindvinding beregnet af DK-modellen på basis af klimaforhold og vandindhold i rodzonen og for hovedtyper af afgrøder. Der vises udviklingen i både indvinding og vandløbspåvirkning.

I dette scenarie sker der ingen vandindvinding, hverken fra indvindingsanlæg eller fra markvandingsboringer (dvs. indvinding er lig nul).

Dette scenarie antages at svare til en situation uden indvindingsbetinget påvirkning af vandføring. Scenariet danner derfor et sammenligningsgrundlag for vurdering af ændringer i afstrømningsregime og screening pga. vandindvindingen og dens betydning for ændringer i økologisk tilstand i vandløb for såvel aktuel indvinding (Reference) og ændret indvinding (Scenarie).

Gennemsnitlig årlig vandindvinding i perioden 2014–16 baseret på indvindinger fra anlæg registreret i GEUS' Jupiter database. EQR-værdier for kvalitetselementer i vandløb er i forhold til scenarie uden indvinding.

Ændret indvinding baseret på kommuners forventninger og/eller planlægning vedrørende kommende ændringer i indvinding i I-VandWeb, f.eks. ændret indvinding ved et eller flere anlæg og evt. nye påtænkte indvindinger. Disse beregnes ved hver testkørsel og kan efterfølgende vises i VandWeb (første gang juni 2018).

EQR-værdier for kvalitetselementerne for vandløbs økologiske tilstand er som for aktuel vandindvinding baseret på en sammenligning med kørsel uden indvinding.